Free English Proof Reading

Free English Proof Reading Service

EAST would like to support Asian scientists to publish more of their own research in international peer journals. To help with this Dr David Chivers of Cambridge University UK is available to proof read your scientific paper for scientific quality and English. Please send your manuscript to daotien@go-east.org with details of where you would like the paper submitted.

DỊCH VỤ ĐỌC VÀ HIỆU CHỈNH CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH MIỄN PHÍ:
Quỹ Các loài Nguy cấp Châu Á (EAST) muốn cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà khoa học Châu Á trong việc xuất bản nhiều hơn các tài liệu khoa học cá nhân với đẳng cấp quốc tế . Để hỗ trợ việc này Tiến sĩ Davis Chivers của Trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh sẵn lòng đọc và hiệu chỉnh các tài liệu khoa học bằng tiếng Anh của quý vị và hiệu chỉnh với các từ chuyên môn có hàm lượng khoa học cao. Quý vị  có nhu cầu xin gửi bản thảo về địa chỉ daotien@go-east.org kèm theo những thông tin chi tiết của nơi mà quý vị muốn đệ trình tài liệu khoa học đó.

DAVID J. CHIVERS, MA, PhD, ScD (Cantab), FLS, FZS
University Reader Emeritus in Primate Biology and Conservation,
Head, Wildlife Research Group, Anatomy School, University of Cambridge
Fellow, Tutor and Praelector
Director of Studies in Veterinary Medicine
College Lecturer in Veterinary Anatomy TIẾN SĨ DAVID J. CHIVERS, MA, ScD (Cantab), FLS, FZS.
Đọc giả Đại học danh dự về bảo tồn và sinh học Bô Linh trưởng.
Trưởng nhóm nghiên cứu Động vật hoang dã, khoa giải phẫu học, trường Đại học Cambridge
Viện sỹ, giảng viên và trợ lý học tập.
Giám đốc nghiên cứu thuốc thú y.
Giảng viên về giải phẫu thú y.